نگاهی بە خشونت علیە زنان در ایران

زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و نقش تعیین کنندەاش در بقا و گسترش نسل انسانی و پرورش و تربیت فرزندان و مانند آن همیشه مورد توجه بوده است. اما در بسیاری جوامع، زنان از عمده ترین گروه های آسیب پذیر اجتماعی اند و حقوق آنان...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

ویدیو

Currently Playing

گزارش تلویزیون ایران انترناشنال و مصاحبە با خالد عزیزی دبیرکل حزب در دومین سالگرد حملە موشکی رژیم بە مقر حزب دمکرات

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist