زنان در آینەی قیام ملت کرد

گونەی جمعیتی انسان کە شامل دو بخش زن و مرد شدە است، در صورت حذف هر یک از این بخش ها تعریف جامع جامعەی انسانی را خدشەدار میکند. در تئوری جامعە شناسانەی جمعیت انسانی، هرگونە ابزار تولید، سیاست، فرهنگ و غیرە کە لازمەی حیات و بقای آن...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

ویدیو

Currently Playing

گزارش تلویزیون ایران انترناشنال و مصاحبە با خالد عزیزی دبیرکل حزب در دومین سالگرد حملە موشکی رژیم بە مقر حزب دمکرات

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist