اعتراضات مردمی سد محکم مطالبات در برابر نظام

قبل از پرداختن به موضوع اعتراضات اخیر شهرهای ایران اول باید ببینیم که اعتراض یعنی چه و دلیل این اعتراضات چیست؟ آیا مردم با این اعتراضات به مطالباتشان رسیدەاند و یا حتی توانسته‌اند تاثیری در تغییر عملکرد رژیم داشته باشند یا خیر. حرکت اعتراض عبارت است از...

Read more

پخش زندە کردکانال

بیانیەها

اسناد

روزنامە کردستان

اطلاعیە

عکس و کاریکاتور

سایتهای دیگر حزب

ویدیو

Currently Playing

مصاحبە و گفتگو خالید عزیزی / دبیرکل حزب دموکرات کردستان با تلوزیون جهانی کلمە

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist